Kuni Hayato

Shosuro Yuuto of the Clan Coup, Kuni Yori's spy

Description:
Bio:

Kuni Hayato

Legend of the Five Rings: Suikoden morethanbob